Thông báo: Tổ chức Lễ KN 25 thành lập Trường, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Mừng Ngày Nhà giáo VN

 

   BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỦY SẢN
Số:         /TB-THTS-HC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2012
 

 


 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 25 thành lập Trường, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

 Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản thông báo:

- Mời CBGVCNV Trường dự Lễ kỷ niệm 25 thành lập Trường, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vào lúc 15g00 ngày 16/11/2012 (Thứ sáu);

- CBGVCNV Trường dự lễ trang phục nghiêm túc, lịch sự (Nam mang cà vạt, nữ mặc áo dài), mang Huy hiệu tuổi Đảng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có);

- Các đơn vị chuẩn bị, phục vụ lễ theo Kế hoạch tổ chức của Trường (kèm theo);

- Giáo viên và học sinh có giờ lên lớp ngày 16, 17/11/2012 học theo thời khóa biểu (điều chỉnh) của Phòng Đào tạo./.
 
Nơi nhận:
-    Niêm yết bảng thông báo Trường;
-    Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 

 

P.HC-TC

 

Tin bài khác