Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017

 Căn cứ Nghị định số 04/2015/CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư s01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-THTS-HC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Trung học Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp trù bị Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017 ngày 07/9/2017 của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn,

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản thông báo:

Các đơn vị thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2017 đúng nội dung và thời gian quy định (đính kèm Kế hoạch)./.

 

Nơi nhận:

-    Cấp ủy, BGH;

-    Chủ tịch Công đoàn;

-    Trưởng đơn vị;

-    Niêm yết bảng thông báo Trường;

-    Lưu: VT.

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Trọng Ánh Tuyết

 

 

Tải nguyên văn thông báo tại đây

 

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

Tin bài khác