Thông báo Về việc đấu giá sử dụng mặt bằng Tại trường Trung cấp Thủy sản

 Căn cứ Quyết định số 4311/QÐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Thủy sản;

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá sử dụng mặt bằng (mặt tiền đường số 1) như sau:

1.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm, từ ngày 15/3/2018 đến ngày 14/3/2020

2.     Mục đích sử dụng: Dịch vụ giống cây trồng

3.     Quy định tham gia đấu giá: Theo hồ sơ mời đấu giá

4.     Diện tích: 17m x10,6m

5.     Giá khởi điểm: 18.000.000đ/tháng

6.     Lệ phí tham dự đấu giá: 200.000đ/hồ sơ

7.     Đảm bảo tham gia đấu giá: 36.000.000đ

8.     Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 28/02/2018 đến ngày 07/3/2018

9.     Thời gian nhận hồ sơ đấu giá: 07g30, ngày 08/3/2018 đến 09g00, ngày 09/3/2018 (Trong giờ hành chánh).

10.                        Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 09g15, ngày 09/3/2018

11.                        Địa điểm phát hành, nộp hồ sơ đấu giá:

-         Phòng Quản trị đời sống, Trường Trung cấp Thủy sản.

-         Điện thoại: 028 38754412 (Gặp Anh Quyền).

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG  

- Niêm yết bảng thông báo Trường, Website;          PHÓ HIỆU TRƯỞNG              

- Lưu: QT, VT.

Phòng Quản trị đời sống

 

Tin bài khác