Khoa Chế biến và Bảo quản Thủy sản

Khoa chế biến và bảo quản thủy sản (Gọi tắt là Khoa Chế biến) có nhiệm vụ: Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Giám đốc. Cụ thể: Quản lý giảng viên thuộc khoa; Quản lý giảng viên thỉnh giảng; Quản lý người học. hực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Phân hiệu theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...