Thông báo Về việc đấu giá các dịch vụ Tại trường Trung cấp Thủy sản

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá các dịch vụ

Tại trường Trung cấp Thủy sản


Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trường Trung cấp Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập,

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá kinh doanh dịch vụ trong trường năm 2018 như sau.

1.     Danh sách dịch vụ, địa điểm, diện tích, giá khởi điểm đấu giá: Danh sách đính kèm

2.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

3.     Quy định đấu giá: Theo hồ sơ yêu cầu đấu giá

4.     Lệ phí tham dự đấu giá: 200.000đ/gói dịch vụ

5.     Đảm bảo tham gia đấu giá: 2 lần mức giá khởi điểm của gói dịch vụ đó

6.     Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 25/12/2017

7.     Thời gian nhận hồ sơ đấu giá: Ngày 26/12/2017 (sáng từ 7g30 đến 11g30, chiều từ 12g30 đến 16g30).

8.     Địa điểm phát hành, nộp hồ sơ đấu giá:

-         Phòng Quản trị đời sống, Trường Trung cấp Thủy sản

-         Địa chỉ: 511 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM

-         Điện thoại: 028 38754412 (Gặp Anh Quyền)

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG  

- Niêm yết bảng thông báo Trường, trên Website;        PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

- Lưu: QT, VT.

 

 


 

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ

THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số 920/TB-TCTS-QT, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

TT

TÊN  DỊCH VỤ

DIỆN TÍCH

GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ 2018

(Triệu đồng/tháng)

1

Căn tin cổng số 1

20m x 15m

10

2

Giữ xe học sinh

 

12

3

Ki ốt A1 ( Giới thiệu và bán các sản phẩm, thực phẩm thủy sản)

8m x 7m

10

4

Ki ốt A2 (Photo, in ấn tài liệu)

8m x 7m

10

5

Ki ốt B2 (Phục vụ di chuyển học sinh)

5m x 7,5m

6

6

Ki ốt B8 (photo, in ấn tài liệu)

9m x 12m

11

 

 TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

 

Phòng Quản trị đời sống

 

Tin bài khác