Thông báo Về việc đấu giá các dịch vụ Tại trường Trung cấp Thủy sản 2018

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá sử dụng khu nhà xưởng 8 (Khu B)

Tại trường Trung cấp Thủy sản

 

Căn cứ Quyết định số 4311/QÐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập,

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thủy sản kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực và nhu cầu đấu giá sử dụng nhà xưởng 8 (Khu B) như sau:

1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm, từ ngày 01/02/2018 đến ngày 31/01/2019

2. Mục đích sử dụng: Làm kho, xưởng sửa chữa phù hợp chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề đào tạo của Trường.

3. Quy định tham gia đấu giá: Theo hồ sơ mời đấu giá

4. Diện tích: 1.483m2 (Gồm nhà cấp 4 và sân)

5. Giá khởi điểm: 25.000.000đ/tháng

6. Lệ phí tham dự đấu giá: 200.000đ/hồ sơ

7. Đảm bảo tham gia đấu giá: 50.000.000đ

8. Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 22/01/2018

9. Thời gian nhận hồ sơ đấu giá: 07g30, ngày 23/01/2018 đến 09g00, ngày 24/01/2018 (Trong giờ hành chánh).

10.Thời gian mở hồ sơ đấu giá: 09g15, ngày 24/01/2018

11.Địa điểm phát hành, nộp hồ sơ đấu giá:

- Phòng Quản trị đời sống, Trường Trung cấp Thủy sản.

- Điện thoại: 028 38754412 (Gặp Anh Quyền).

Trân trọng kính chào./.

 Nơi nhận:                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG  

Niêm yết bảng thông báo Trường, trên Website;        PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

- Lưu: QT, VT.

 

 

 

 

 

Phòng Quản trị đời sống

 

Tin bài khác