Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng quy chế. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính, tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hàng năm của các đơn vị trực thuộc.