Dự thảo văn bản của Trường

Ngày bắt đầu

Trích yếu

Tải về

Trạng thái

25/09/2017

Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Đang lấy ý kiến

25/09/2017

Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và công tác thi đua năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Đang lấy ý kiến

25/09/2017

Dự thảo Báo cáo công tác ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đang lấy ý kiến

25/06/2017

Dự thảo Quy định Chế độ làm việc của nhà giáo Trường Trung cấp Thủy sản

Đang lấy ý kiến

25/09/2017

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Trung cấp Thủy sản

Đang lấy ý kiến

25/09/2017

Dự thảo Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của trường Trung cấp Thuỷ sản.

(Sẽ bổ sung biểu mẫu số 12 sau)

Đang lấy ý kiến

25/09/2017

Dự thảo Hướng dẫn về việc thực hiện Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp của trường Trung cấp Thủy sản năm học 2017-2018

Đang lấy ý kiến

25/09/2017

Dự thảo Hướng dẫn về việc thực hiện Quy định về đào tạo thường xuyên của trường Trung cấp Thủy sản năm học 2017-2018

Đang lấy ý kiến

 

 

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

Tin bài khác