Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin

1. Văn bản Số: 2476/BNN-CĐS ngày 05/04/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin

2. Luật An toàn thông tin mạng năm 2015

3. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

4. Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

5. Luật An ninh mạng năm 2018

6. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

7. Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

8. Văn bản số 7108/BNN-CĐS ngày 04/10/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng

9. Văn bản số 7109/BNN-CĐS ngày 04/10/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;

10. Chỉ thị số 9193/CT-BNN-CĐS ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Văn phòng phân hiệu

 

Tin bài khác