Giới thiệu Trường Trung cấp Thủy sản

Trường Trung cấp Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1986 theo Quyết định số 462TS/QĐ ngày 25/09/1986 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản với tên Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủy sản II.
            Năm 2007, sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Thủy sản thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo quyết định 3651/QĐ-BNN-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủy sản II đổi tên thành Trường Trung học Thủy sản.
            Trường Trung học Thủy sản có trụ sở tại sô 511 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề trong các lãnh vực, ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ và tham gia nghiên cứu phát triển ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nòng cốt là phát triển nguồn nhân lực thủy sản).
            Trường có các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
-         Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
-         Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề theo quy định.
-         Bồi dưỡng và thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá các hạng.
-         Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người lao động.
-         Tham gia phổ cập nghề cho người lao động, dạy kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.
-         Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thụật vào phục vụ sản xuất.
-         Liên kết và hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước để kết hợp đào tạo với sản suất, mở rộng ngành nghề, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, tăng nguồn thu cho nhà trường.
-         Quản lý, tổ chức viên chức và tài sản của trường theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định của Nhà nước.

            Từ một trường đào tạo trung cấp nghiệp vụ và kỹ thuật với quy mô 500 ÷ 600 học sinh. Đến nay trường đã phấn đấu và phát triển không ngừng, là trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo 10 chuyên ngành trung cấp, 12 chuyên ngành trung cấp nghề và 7 chuyên ngành đào tạo cơ sở nghề và nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phục nhu cầu của các doanh nghiệp, các địa phương và của nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Quy mô học sin hiện nay của Trường từ 1000 ÷ 1500 học sinh/năm, lưu lượng học sinh hơn 3000 học sinh, dự kiến đến năm 2015 sẽ lên khoảng 5000 ÷ 7000 học sinh.

Nhà trường đã trang bị khá đồng bộ trang thiết bị đào tạo cho các chuyên ngành đào tạo của trường. Tổng giá trị trang thiết bị dạy học của Trường là: 20 tỷ VNĐ. Hiện nay Nhà trường đang tiến hành thực hiện dự án mở rộng trên diện tích bổ sung thêm 150.000m2 .
            Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, CNV của Trường không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao. Đến nay tổng số cán bộ, giáo viên, CNV là 73 người, trong đó giáo viên: …người. 100% giáo viên dạy lý thuyết có trình độ đại học. Trong đó 30% giáo viên có trình độ sau đại học ( Thạc sĩ và đang học cao học).
            Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ đang sử dụng trong trường đã được chuẩn hóa và phê duyệt của các cơ quan nhà nước.
            Hiện tại Trường Trung học Thủy sản là địa chỉ đào tạo tin cậy của các địa phương kh vực phía nam về ngành thủy sản, đặc biệt là ở các địa phương như An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang.
 

 

Hơn 20 năm qua , Trường đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên, công nhân lành nghề trong các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ và tham gia nghiên cứu phát triển ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nòng cốt là phát triển nguồn nhân lực thủy sản).

Các ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng :

1. Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề các ngành

- Khai thác thủy sản

- Nuôi trồng thủy sản

- Chế biến

- Kế toán Doanh nghiệp

- Cơ điện lạnh

- Máy tàu

- Tin học ứng dụng

2. Bồi dưỡng và thi cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu các các hạng

3. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người lao động

4. Tham gia phổ cập nghề cho người lao động, dạy kỹ thuật và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

5. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất

6. Liên kết và hợp tác với các tổ chức: Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong nước và ngoài nước để kết hợp đào tạo với sản xuất, mở rộng ngành nghề

Trường Trung cấp Thủy sản

 

Tin bài khác