Nghị định số 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Số/Ký hiệu 29/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 12/04/2012 Ngày có hiệu lực 01/06/2012 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

Mẫu SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Mẫu 2C-BNV/2008 của BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tập tin đính kèm: định dang word 2003 và 2007

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,