Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Số/Ký hiệu: 04/2015/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/01/2015 Ngày có hiệu lực: 25/02/2015 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu: Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định

Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Luật tiếp công dân

Để các cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc Bộ hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Tiếp công dân, đồng thời đảm bảo cho công dân thực hiện đầy đủ các quyền của mình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị 7015 ngày 29/8/2014 về việc thực hiện Luật tiếp công dân. (Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP)

Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". 2. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để ghi nhận công lao của các cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.

Văn bản mẫu - Báo cáo và Biên bản hội nghị CCVC năm 2012

Mời quý Thầy Cô và các đồng chí xem (hoặc tải về) văn bản mẫu Báo cáo hội nghị Công chức viên chức (CCVC) và Biên bản mẫu của hội nghị CCVC năm 2012.

Mẫu của Phòng Hành chính - Tổ chức trường Trung học Thủy sản

Tin bài khác