Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại Mục 4 Chương II Luật phòng, chống tham nhũng, bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". 2. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để ghi nhận công lao của các cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.

Văn bản mẫu - Báo cáo và Biên bản hội nghị CCVC năm 2012

Mời quý Thầy Cô và các đồng chí xem (hoặc tải về) văn bản mẫu Báo cáo hội nghị Công chức viên chức (CCVC) và Biên bản mẫu của hội nghị CCVC năm 2012.

Mẫu của Phòng Hành chính - Tổ chức trường Trung học Thủy sản

Văn bản Thi đua - Khen thưởng

Các văn bản luật, nghị định, thông tư về thi đua khen thưởng Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thi đua khen thưởng ngày 14/6/2005 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Thông tư số 02/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Thông tư số 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/9/2011 Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012

Luật phòng, chống tham nhũng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.

Tin bài khác