Phòng Tài chính - Kế toán

Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính, Kế toán:

1. Lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

-  Căn cứ vào nhu cầu phát triển Phân hiệu, chế độ chính sách có liên quan, chủ trì xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hàng năm trình Giám đốc;

-  Giúp Giám đốc quản lý các nguồn kinh phí theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, của Trường và của Phân hiệu;

- Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống sổ sách, thống nhất quản lý, tổng hợp tài chính theo đúng luật ngân sách, luật kế toán, thống kê của Nhà nước;

- Phối hợp thực hiện chính sách thu, chi học phí, học bổng và các khoản thu chi khác phục vụ công tác đào tạo theo qui định.

2. Thanh, quyết toán, giám sát thu chi:

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác thanh, quyết toán, khoản thu chi ở các đơn vị;

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của các đơn vị;

- Thực hiện chi trả lương và các chi phí khác theo quy định cho viên chức, người lao động và học sinh;

- Phối hợp với Văn phòng Phân hiệu kiểm tra danh sách viên chức và người lao động ở các đơn vị để điều chỉnh tăng, giảm mức lương, phụ cấp, mức đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn;

- Phối hợp với phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên, các khoa thực hiện chế độ cho người học như học bổng, trợ cấp xã hội, chính sách nội trú, học phí cùng các khoản phải thu, phải trả khác. . .;

- Phối hợp với Văn phòng Phân hiệu, các đơn vị liên quan tiếp nhận tài sản, thiết bị mới, công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới từ các nguồn và nhập sổ tài sản của Phân hiệu trước khi đưa vào sử dụng;

- Phối hợp với Văn phòng Phân hiệu và các đơn vị liên quan tổ chức thanh lý tài sản không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng;

- Tổ chức lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ gốc sau khi thanh, quyết toán theo đúng qui định của Nhà nước.

3. Kiểm tra các thủ tục, chứng từ kế toán trước khi Giám đốc ký duyệt; soạn thảo các văn bản về tài chính, kế toán trình Giám đốc ký.

4. Định kỳ, tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

5. Quản lý nhân sự, tài sản, tài liệu của Phòng theo sự phân cấp của Giám đốc.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

 

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Vị trí công việc

1

Phạm Thị Giang

Thạc sĩ Tài chính - Kế toán

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Trung cấp Kế toán

Thủ quỹ

3

Đỗ Đậu Thi Thơ

Thạc sĩ Tài chính - Kế toán

Kế toán

 

.

Phòng Tài chính - Kế toán