Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh, Sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM

Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh, Sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại TP.HCM (trên cơ sở hợp nhất Phòng Đào tạo và Phòng Công tác học sinh).

Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên:

1. Công tác đào tạo

- Giúp Giám đốc xác định mục tiêu đào tạo; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

- Lập kế hoạch và thực hiện tuyển sinh hàng năm theo qui định hiện hành;

- Phối hợp các khoa trực thuộc xây dựng  chương trình đào tạo, chương trình môn học, mô đun; biên soạn giáo trình, bài giảng theo kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các khoa giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;

- Bố trí phòng học, lập thời khóa biểu học tập cho các lớp học, tổ chức giám sát việc thực hiện thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy;

- Tổ chức quản lý đề thi, đáp án, tổ chức thi, coi thi, quản lý bài thi, chấm thi tốt nghiệp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc;

- Soạn thảo các hợp đồng đào tạo, hợp đồng thỉnh giảng và các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo trình Giám đốc ký ban hành;

- Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên; quản lý việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ (bản chính và bản sao) do Giám đốc ra quyết định công nhận tốt nghiệp;

- Lập báo cáo học kỳ và năm học về tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp của Phân hiệu trình Giám đốc; phối hợp với phòng Tài chính, Kế toán, Văn phòng Phân hiệu xây dựng và theo dõi việc thực hiện định mức kinh phí đào tạo của các khoa; phối hợp với các khoa đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo;

- Chủ trì tính toán khối lượng giờ giảng, biên soạn giáo trình, bài giảng, vượt giờ của giảng viên theo quy định hiện hành;

- Tổ chức lễ khai, bế giảng, phát bằng tốt nghiệp;

- Thực hiện công tác thanh tra giáo dục theo yêu cầu của cấp trên;

- Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý thư viện.

2.    Công tác học sinh, sinh viên

- Đề xuất và giúp Giám đốc giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên;

- Thực hiện thủ tục tiếp nhận học sinh, sinh viên được tuyển vào Phân hiệu; tổ chức học tập đầu khóa về nội quy, quy chế, giới thiệu truyền thống Phân hiệu, các chế độ, chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên;

- Quản lý hồ sơ người học;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan thực hiện các chế độ, chính sách cho người học theo quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa liên quan đánh giá quá trình rèn luyện, tu dưỡng của học sinh, sinh viên;

- Tiếp nhận, thụ lý đơn thư của phụ huynh, học sinh, sinh viên do Phân hiệu đang quản lý;

- Tổ chức cho học sinh, sinh viên tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động ngoại khóa khác ngoài giờ học;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sắp tốt nghiệp;

- Chủ trì xử lý hồ sơ, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên lên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Phân hiệu theo quy chế hiện hành;

- Tổ chức chào cờ định kỳ;

- Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo công tác giảng viên chủ nhiệm, công tác giám thị, công tác học sinh, sinh viên bán trú;

-  Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo các quy định hiện hành.

3. Quản lý nhân sự, tài sản, tài liệu của Phòng theo sự phân cấp của Giám đốc.

4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Vị trí công việc

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Thạc sĩ Giáo dục học

Trưởng phòng

2

Ma Kiên Ích

Cử nhân Luật

Phó Trưởng phòng

3

Võ Thị Hồng Vân

Cử nhân Thư viện

Thư viện viên

4

Nguyễn Thanh Hiền

Cử nhân sư phạm Toán

Quản lý đào tạo

5

Tăng Thị Thanh Hằng

Cử nhân Tài chính

Quản lý đào tạo

6

Nguyễn Minh Quân

Cử nhân sư phạm Toán

Công tác học sinh, sinh viên

7

Phan Nguyễn Huyền Trâm

Cử nhân Luật

Công tác học sinh, sinh viên

 

 

Văn phòng Phân hiệu

 

Tin bài khác