Các văn bản hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động đào tạo

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tải về

03/2018/TT-BLĐTBXH

10/08/2017

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

22/2017/TT-BLĐTBXH

10/08/2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập  

15/2017/TT-BLĐTBXH

08/06/2017

Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

12/2017/TT-BLĐTBXH

20/04/2017

Thông tư quy đinh khối lượng, kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

10/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Thông tư quy đinh mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng   

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Thông tư quy đinh tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi xét công nhận tốt nghiệp

08/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

Thông tư quy đinh chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

07/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

Thông tư quy đinh chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

06/2017/TT-BLĐTBXH

08/03/2017

Thông tư quy đinh về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

05/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

Thông tư quy đinh quy chế tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 

04/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

Thông tư ban hành Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

03/2017/TT-BLĐTBXH

01/03/2017

Thông tư quy đinh về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lực chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  

47/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Thông tư quy đinh về Điều lệ trường trung cấp

43/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Thông tư quy đinh về đào tạo thường xuyên

42/2015/TT-BLĐTBXH

20/10/2015

Thông tư quy đinh về đào tạo trình độ sơ cấp

 

 (Tính đến ngày 10/8/2018)

Các văn bản hướng trên được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại địa chỉ www.molisa.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ  tcdn.gov.vn

 

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

Tin bài khác